Duurzaamheid Dalhuisen

DUURZAAMHEID

Dalhuisen Olie is onder de naam ‘Dalhuisen Duurzaam’ eerder al gestart met als doel vergroening van het bedrijf én stimulatie van vergroening van de samenleving.

Voor veel bedrijven is mobiliteit een grote kostenpost en vormt het een grote belasting op het milieu. Ons doel? Bedrijven informeren en inspireren als het gaat om mobiliteit en bovendien middels het leveren van duurzame brandstoffen zorgen voor een daadwerkelijk duurzame bijdrage.

Inspireren begint natuurlijk door zelf het goede voorbeeld te geven. We zijn dan ook gestart met onze eigen CO2-voetafdruk in kaart te brengen en de uitstoot te verminderen. Dat hebben wij gedaan aan de hand van twee tools: Lean and Green en de CO2-Prestatieladder.

Lean and Green

Als een van de eerste brandstofleveranciers behaalde Dalhuisen de Lean and Green Star, waarmee wij bewezen 20% CO2 reduceerden in vijf jaar tijd. Deze reductie is behaald door het verduurzamen van het logistieke proces. Maatregelen hiervoor waren rijstijltraining- en monitoring, Fleet Management Systeem en daarnaast onze eigen, geavanceerde brandstof TRAXX Diesel. TRAXX Diesel werd tevens officieel goedgekeurd door TNO als Lean and Green maatregel voor de inzet van CO2-reductie door ieder willekeurig bedrijf.

CO2-Prestatieladder

Dalhuisen Olie is als een van de eerste energieleverende organisaties gecertificeerd op Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De CO2-Prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Zoals benoemd is Dalhuisen Olie momenteel gecertificeerd voor niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Dat betekent dat het bedrijf beschikt over een officiële CO2 emissie inventaris die volgens ISO standaard is opgesteld en door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen CO2-uitstoot. Bovendien dient het bedrijf structureel intern en extern te communiceren over haar CO2-voetafdruk en neemt het actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Uiteraard gaat onze ambitie verder dan niveau 3 en hebben wij onszelf als doel gesteld binnen afzienbare tijd niveau 5 te behalen.

Aanbod van duurzame brandstoffen

Om bedrijven daadwerkelijk duurzamer te laten opereren en de CO2-uitstoot te laten reduceren, bieden wij hen duurzame brandstoffen aan. Zo helpen TRAXX Diesel, HVO20 en HVO100 de uitstoot van CO2 en andere lokale, schadelijke emissies (fors) te reduceren. Met onze klimaatneutrale brandstof TRAXX Zero bieden wij bedrijven de mogelijkheid de resterende CO2-uitstoot volledig te compenseren.

Bij verschillende brandstofsoorten wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare biobrandstoffen. Uniek hierbij is dat wij niet alleen kijken naar de bijdrage van deze hernieuwbare brandstoffen, maar ook naar welke belasting zij vormen voor bijvoorbeeld het landschap, mens en milieu. Wij nemen daarom ook duidelijke standpunten in als het gaat om het gebruik van palmolie, biobrandstoffen uit soja en de inzet van houtachtige producten.

Duurzame brandstoffen

TRAXX Zero

TRAXX Zero is de klimaatneutrale diesel die CO2-uitstoot reduceert en de restuitstoot compenseert door middel van investeringen in duurzame energieprojecten. Deze duurzame energieprojecten leveren een gegarandeerde en gecertificeerde CO2-reductie op. Resultaat: een klimaatneutrale diesel waarmee uw vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken en niet meer bijdragen aan klimaatverandering.

GoodFuels HVO

GoodFuels HVO is een HVO-diesel. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oils en is een 100% synthetische diesel, gemaakt van bioproducten.

Groene Waterstof

Overheden zijn in snel tempo regels en wetgeving aan het maken om emissies terug te brengen. Ook in aanbestedingen worden steeds strengere eisen gesteld aan bedrijven voor wat betreft duurzaamheidsmaatregelen.

TRAXX Diesel

Fabrikanten ontwikkelen steeds geavanceerdere dieselmotoren met directe brandstofinjectie, meervoudige inspuitingen bij extreem hoge inspuitdrukken etc. Daarmee liggen de eisen die aan de brandstof gesteld worden steeds hoger.

Scroll naar top